Legal information

Information om kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12),
Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens
genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Keel Capital AB
(556780-6509) periodisk information om kapitaltäckning.

2020.06.30 Offentliggörande av information om kapitaltäckning Keel Capital AB
 
Sustainability

Sustainability Disclosure


Information om ersättningspolicy

 

Bolagets styrelse har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) antagit en ersättningspolicy vars syfte är att motverka ett överdrivet risktagande. Styrelsen har analyserat vilka risker som är förenade med företagets ersättningssystem och på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos företaget. För särskilt reglerad personal ska del av eventuell rörlig ersättning skjutas upp under tre år. För information om ersättningar hänvisas till Bolagets årsredovisning.

 
GDPR

Bolagets dataskyddspolicy finns tillgänglig på begäran, vänligen kontakta:

  • Keel Capital AB: info@keelcapital.se
  • Keel Capital AB: Gamla Brogatan 34, 111 20 Stockholm